قدم های دوازده گانه کم درآمدان گمنام
1 - ما اقرار کردیم در مقابل کم درآمدی عاجز بودیم و زندگیمان غیرقابل اداره شده بود.

2 - به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می‌تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند .

3 - تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به مراقبت خداوند آنگونه که او را درک کردیم بسپاریم.

4 - یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم.

5 - چگونگی دقیق خطاهایمان را به خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم.

6 - آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه نواقص اخلاقی ما را برطرف سازد.

7 - ما با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی مان را برطرف سازد.

8 - فهرستی از تمام کسانی که به آنها زیان رسانده بودیم تهیه کردیم و آماده شدیم از تمامی آنها جبران خسارت کنیم.

9 - به طور مستقیم در هر کجا امکان داشت از افراد فوق جبران خسارت کردیم مگر در مواردی که انجام این کار به ایشان یا دیگران زیان وارد کند.

10 - به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه که اشتباه میکردیم سریعا به آن اقرار کردیم.

11 - از راه دعا و مراقبه کوشیدیم به پروردگاری که خود درک میکردیم نزدیکتر شویم و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

12 - با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها، سعی کردیم این پیام را به کم درآمدان دیگر برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا درآوریم.

چاپ   ایمیل