سنت های دوازده گانه کم درآمدان گمنام
1- منافع مشترک ما باید در راس قرار گیرند؛ بهبودی شخصی به وحدت کم درآمدان گمنام بستگی دارد.

2- در ارتباط با هدف گروه ما، تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که خود را در وجدان گروه بیان می‌کند؛ رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند؛ آنها حکومت نمی‌کنند.

3- تنها لازمه‌ی عضویت، تمایل به متوقف کردن کم درآمدی است.

4- هر گروه باید مستقل باشد به استثنای مواردی که بر گروه‌های دیگر و در کل اثر بگذارند.

5- هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به کم درآمدی که هنوز در عذاب است.

6- یک گروه A.U هرگز نبایست هیچ مؤسسه مرتبط یا هر سازمان خارجی را تأیید یا درآنها سرمایه‌گذاری کند یا نام A.U را به آنها عاریت دهد، مبادا مسائل مالی، مالکیت و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.

7- هر گروه A.U میبایست کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.

8- کم درآمدان گمنام باید همیشه غیر حرفه‌ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما می‌توانند کارمندانی خاص را استخدام کنند.

9- A.U تحت این عنوان، هرگز نباید سازماندهی شود، اما می‌توانیم هیأت‌های خدماتی و کمیته‌هایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که به آنها خدمت می‌کنند، مسئول باشند.

10- کم درآمدان گمنام، هیچ عقیده‌ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام A.U هرگز نباید به مباحث اجتماعی کشانده شود.

11- خط مشی روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است تا تبلیغ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات و رسانه‌ها حفظ کنیم.

12- گمنامی اساس روحانی تمام سنتهای ما می‌باشد و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم.

چاپ   ایمیل