جلسه هیئت نمایندگان ناحیه دو انجمن کم درآمدان گمنام

سلام
به نام خدا
فرمت دستورکار جلسه هیئت نمایندگان ناحیه ۲
جمعه۵\۱۲\۱۴۰۱
ساعت۱۸الی ۲۲
۱-خواندن دعای آرامش
۲-خواندن سنت های دوازده گانه ۱۰دقیقه
۳-حضوروغیاب عناصر خدماتی۱۵دقیقه
۴-اصلاح و تایید گزارش ماه قبل ۱۰دقیقه
۵-معرفی خدمتگزاران جدید۱۰دقیقه
۶-بیان چالشهاوتجربیات گروهها۳۰دقیقه
۷-گزارش کادراداری وکمیته های فرعی،۳۰دقیقه
۸-برسی پیشنهادات تایید شده ی ماه ۳۰دقیقه
۹انتخاب مسئول نشریات ۱۵دقیقه
۱۰انتخاب مسئول کارگاه۱۵دقیقه-
۱۱ پیشنهادات جدید ۲۰دقیقه
۱۱-تصمیم گیری خزانه ۱۵دقیقه
۱۲-حضوروغیاب پایانی۱۵دقیقه
باتشکر وقدردانی از تمام خدمتگزاران لطفا تمامی دوستان
با آیدی پست خدمتی وارد جلسه شوند،با سپاس فراوان تیم گردانندگی ناحیه ۲
https://join.freeconferencecall.com/n2ua

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ