فاطمه.د🎨:

🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند.🤝

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر مفاهیم

📑چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

🕑: ساعت ۱۴ & 15:30

📝 مفهوم ۴ خدماتی

🎤:محسن & مریم

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ