کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند

🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند.🤝

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر سنتها

📑چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

۱۹:۳۰ & 21🕢

📝 سنت نهم

🎤:فاطمه & مهرداد & مهدیه

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ