کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند.

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر سنتها

📑شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

🕢ساعت : ۱۹:۳۰ & 21

📝 سنت یازدهم

🎤:مهرداد & سوسن

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ