کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند

🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند.🤝

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر سنتها

📑دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳
🕔۱۶ & 17:30

📝 سنت هشتم

🎤:هادی & مسلم & رزا

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2
لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ