🔵کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه معجزه یوای برگزار میکند

فاطمه.د🎨:
🔵کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه معجزه یوای برگزار میکند🤝

کارگاه با موضوع:
چگونه مشارکت من میتواند حامل تجربه، نیرو و امید باشد.

مورخ: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
🕦ساعت ۱۴:۳۰ & ۱۶

🎤: سمیرا & آنسه
فرمت جلسه: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت در جلسه
https://join.freeconferencecall.com/tvua
لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ