🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی با همکاری شورای منطقه ایران برگزار میکند.🤝

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر مفاهیم

📑شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۹
🕕۱۹ الی ۲۰:۳۰

📝 مفهوم سوم خدماتی
🎤 مهدی

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ