کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند

🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند.🤝

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر سنتها

مورخ :شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
ساعت: ۱۶:۳۰ & 18

📝 سنت دوازدهم

🎤:فاطمه & حسین

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ