نشریات

نشریات مورد تایید کنفرانس جهانی UA

نشریات تایید شده کنفرانس UA، در قالب مطالب نوشتاری، گفتاری، تصویری و ضبط شده برای هدف اصلی انتقال پیام بهبودی به افراد در حال عذاب گردآوری می شود. نشریات تایید شده کنفرانس UA توسط اعضای رأی دهنده در کنفرانس جهانی خدمات یو ای ایجاد، توسعه و در نهایت پذیرفته و تایید می شود. کلیه نشریات مورد تایید کنفرانس جهانی خدمات UA منطبق بر محتوای پیشنهادی که در ۱۲ قدم و ۱۲ سنت موجود در کتاب بزرگ الکلی های گمنام و کتاب گام‌های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه الکلی های گمنام بیان شده است و از آن پیروی می کند.

فهرست نشریات مورد تایید کنفرانس جهانی UA :
۱- کتابچه درباره یو ای
۲- پمفلت دوازده قدم و دوازده سنت یو ای
۳- پمفلت نشانه های کم درآمدی
۴- ابزارهای یو ای
۵- کتاب بزرگ الکلی های گمنام
۶- کتاب گام‌های دوازده گانه و سنت‌های دوازده گانه الکلی های گمنام
۷- کلیه ترجمه های غیر انگلیسی کتاب بزرگ الکلی های گمنام و کتاب گامهای دوازده گانه و سنت های دوازده گانه الکلی های گمنام که به تایید کنفرانس جهانی الکلی های گمنام رسیده باشد

کمیته نشریات دفتر خدمات عمومی یو ای (GSB) در حال توسعه و ایجاد نشریات بیشتر جهت تایید کنفرانس جهانی می باشد و تلاش می کند تا از نشریات غیر رسمی به دور باشد.

کلیه نشریات مورد تایید شورای منطقه ای ایران یو ای و توسط کمیته ترجمه در اختیار دوستان قرار داده شده است.

دانلود نشریات

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ